STATUT FUNDACJI ARKONA im. JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO

Statut Fundacji Arkona ustanowił Fundator Helena Zielińska dnia 18 lipca 2013 r. Notariusz Kancelarii Notarialnej Ewa Joanna Cubała -Chałupczak Warszawa ul. Jastrzębow-skiego 24 potwierdziła go Aktem Notarialnym.

Fundacja działa na obszarze Polski i może też poza granicami kraju. Jej celem jest wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć literackich głównie z dziedziny poezji oraz świadczenia pomocy w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizowanie i finansowanie projektów kulturalnych i artystycznych, spektakli poetyckich i teatralnych, wystaw i prezentacji artystycznych.
  2. Organizowanie corocznych konkursów poetyckich na najciekawszą książkę poetycką celem przyznawania nagrody imieniem patrona. 3.Ustanawianie i przyznawanie stypendiów pieniężnych i nagród dla szczególnie uzdolnionych spośród dzieci i młodzieży.

Fundacją kieruje 3 osobowy Zarząd Fundacji powołany przez Fundatora. Spełnia on funkcje organizacyjne i wykonawcze. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz. Rada Fundacji powołana w składzie 7 osób jest organem nadzorczym i kontrolnym. Rola jej sprowadza się także do inspiracji przedsięwzięć i działań Zarządu Fundacji.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Nastawia się na dobrowolne datki ludzi dobrej woli. W założeniu jest instytucją społecznikowską.